Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie

o ochrane osobných údajov pri poskytovaní služieb ubytovania a ďalších súvisiacich služieb spoločnosti Čerešňový sad s.r.o., IČO: 53254261, so sídlom: Čremošné 43, 039 01  Turčianske Teplice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.13745/L.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 2. Spoločnosť Čerešňový sad s.r.o., so sídlom: Čremošné 43, 039 01  Turčianske Teplice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.  75647/L (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 53254361, DIČ: 2121332378, IČ DPH: SK2121332378, kontaktný e-mail: rezervacie@ceresnovysad.sk, je poskytovateľom služieb:
 • ubytovacie služby v súkromí,
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
 • a ďalších súvisiacich služieb.

(ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

 1. Predmetom tohto vyhlásenia je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Používateľa. Toto vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 2. Toto vyhlásenie sa vzťahuje výlučne na poskytovanie tých Služieb Používateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Používateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 3. Pojmy a výrazy definované alebo použité v tomto vyhlásení sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Používateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
 4. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením tohto vyhlásenia.
 1. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O POUŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 2. Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, víza, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu alebo iný identifikačný doklad, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Používateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Používateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, ubytovacie účely, účely dané platnými zákonmi (poskytnutie údajov obecnému/mestskému úradu, cudzineckej polícii a pod.) a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Používateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 3. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje súvisiace s online poskytovaním služieb a to vo forme súborov cookies, IP adresy, pixelovej značky a prehliadača. Tieto informácie sú používané na zlepšenie intrenetových služieb, napríklad na zobrazovanie relevantnej reklamy, zistenie polohy (napr. na prispôsobenie mapy k prevádzke), na štatistické účely a podobne. Na štatistické účely Poskytovateľ môže používať služby tretích strán, ako Google Analytics alebo iné počítadlá, ktorých dáta sú umiestňované na serveroch tretej strany, nespájajú sa však s Používateľom priamo, ak nebolo pri konkrétnej Službe uvedené inak.
 4. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 2.1. a 2.2 týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 2.1. a 2.2 týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Používateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Používateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou poskytovania údajov tretím osobám, určeným platnými zákonmi alebo produktov a služieb, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Používateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Používateľa súhlas.
 6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Používateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Používateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 8. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Používateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Používateľom riadi nasledovným:

7.1 Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Používateľa. V prípade písomného súhlasu Používateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Používateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

7.2 Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

7.3 Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Používateľom.

7.4 Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Používateľ.

7.5 Dotknutými osobami sú zákazníci Používateľa.

7.6 Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

7.7 Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Používateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Používateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

7.8 Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

7.9 Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Používateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

7.10       Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

7.11       Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Používateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

7.12       Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Používateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

7.13       Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Používateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Používateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Používateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Používateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Používateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

7.14       Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Používateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

–        zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

–        oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

–        v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

–        konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Používateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

7.15       Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Používateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Používateľa alebo audítora, ktorého poveril Používateľ.

7.16       Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Používateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Používateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

7.17       Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Používateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Používateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 1. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Používateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

8.1 Identifikačné údaje Poskytovateľa: Čerešňový sad s.r.o., Čremošné 43, 039 01 Turčianske Teplice. Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: rezervacie@ceresnovysad.sk alebo telefonicky na čísle: +421 902 976 363;

8.2 Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Čerešňový sad s.r.o., e-mail: Office@ceresnovysad.sk, tel.: +421 902 976 903

8.3 Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 2.1. tohto článku;

8.4 Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 2.1. tohto článku;

8.5 V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Používateľovi informáciu.

8.6 Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

8.7 Používateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

8.8 Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

8.9 Poskytnutie osobných &