Všeobecné zmluvné podmienky

Rezort Čerešňový sad  Mengusovce

Platné od 1.1.2022

Obchodné meno: Čerešňový sad s.r.o.
Sídlo: Čremošné 43, 039 01  Turčianske Teplice, 039 01
IČO: 53254261
IČ DPH: SK2121332378
V Zastúpení: Ing. Lubomír Šoltis, konateľ

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Martin, odd. s.r.o., vložka č. 75647/L

1.Zmluvné strany

Dodávateľ: Čerešňový sad s.r.o. – poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových a relaxačných služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu (ďalej aj len „ubytovateľ“).

Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý s ubytovateľom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích, stravovacích, wellness, ako aj iných služieb zo strany ubytovateľa na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj len „odberateľ“ alebo „objednávateľ“ alebo „hosť“).

Uzavretím zmluvy s ubytovateľom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre ubytovateľa aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

 

2.Rezervácia služieb

a) Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.

b) Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) ubytovateľ po obdŕžaní objednávky hosťom formou: telefonickou, písomnou alebo elektronickou.

c) Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko hosťa, v prípade právnickej osoby jej názov a IČO, termín čerpania hotelových služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, emailový kontakt, spôsob úhrady za služby, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa fakturačné údaje, rozsah a druh objednaných služieb.

d) Objednávku je ubytovateľ povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách, a to potvrdením objednávky, resp. rezervácie, alebo jej zamietnutím.

e) Na základe potvrdenia objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky. Potvrdením objednávky zo strany ubytovateľa je zmluva týkajúca sa potvrdených služieb medzi ubytovateľom a odberateľom (hosťom) uzatvorená

 

3.Ceny a platobné podmienky

a) Ubytovateľ poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov ku dňu potvrdenia objednávky, resp. rezervácie.

b) Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny poskytovaných služieb počas kalendárneho roka

c) Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

d) Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola prípadne akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

e) Zľavy a akcie nie je možné kombinovať ani kumulovať.

f) V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie, a to v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

g) Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.

h) Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu alebo obsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto všeobecných zmluvných podmienkach, musia byť vopred odsúhlasené majiteľom ubytovatenia a obidvomi zmluvnými stranami a potvrdené písomnou formou v osobitnej rámcovej zmluve alebo v inej písomnej zmluve.

 

4.Zálohová platba

a) Ubytovateľ má právo žiadať od odberateľa (hosťa) zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou najneskôr 7 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou až v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela.

b) Najneskôr v deň nástupu do hotela musia byť všetky objednané služby uhradené; ak nie sú všetky objednané služby uhradené, hotel nie je povinný poskytnúť akékoľvek služby.

c) Dňom pripísania zálohy na účet ubytovateľa je objednávka zo strany hotela potvrdená a pre ubytovateľa záväzná. Od doby prijatia objednávky objednávateľa až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, ubytovateľ je oprávnený rezerváciu zrušiť a objednané služby neposkytnúť.

 

                      5.Storno podmienky

 

  1. Ubytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:
  •  viac ako 7 dní pred termínom nástupu na pobyt 0 % storno,
  • 7 až 0  dní pred termínom nástupu na pobyt 50 % storno a

b)   Pri predčasnom odchode hosťa z pobytu si ubytovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy potvrdeného zostávajúceho pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

c)   Ak sa hosť nedostaví na pobyt a nemá zaplatenú plnú sumu za rezervovaný pobyt, ale iba zálohu a nekontaktuje hotel prostredníctvom emailu alebo telefonicky o neskoršom príchode, ubytovateľ je oprávnený takúto rezerváciu zrušiť do 12:00 nasledujúceho dňa od plánovaného dňa nástupu hosťa na pobyt.

 

                     6.Poskytované služby

a) Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 15.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 11.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11.00 hod., je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

b) Ubytovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než ktoré bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

c) Ubytovateľ nezodpovedá za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru. V každom prípade hotel odporúča využite zabudovaného trezoru v hotelovej izbe.

d) Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej objednávke. Ak je dohodnuté stravovanie formou polpenzie, využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu od 18.00 hod.

e) V priestoroch reštaurácie a relax centra hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Ak nie je vopred písomne dohodnuté inak, konzumovanie vlastných potravín a nápojov sa pokladá za podstatné porušenie zmluvy a všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže ubytovateľ okamžite ukončiť s hosťom zmluvný vzťah (odstúpiť od zmluvy) bez nároku na refundáciu zo strany hosťa.

f) V ubytovaní nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov, prístrojov určených na osobnú hygienu a podobne.

g) Malé domáce zvieratá je možné ubytovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase vedenia ubytovateľa. Takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samé v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom alebo iným zvieraťom.

h) Ubytovateľ môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má rezort k dispozícii voľnú kapacitu.

i) Recepcia na požiadanie hosťa privolá rýchlu lekársku pomoc. Ubytovateľ je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky hotela súvisiace s ošetrením hosťa.

j) Zmluvný vzťah medzi hosťom a ubytovateľom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, ubytovateľ má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

k) Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

l) Ubytovateľ je oprávnený pobyt hosťa ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie akýchkoľvek peňazí aj vtedy, ak: hosť úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou, obťažuje svojím správaním ostatných hostí, zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu, z dôvodu vyššej moci. V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne na hotelovej recepcii.

m) Ubytovateľ je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.

n) Ak ubytovateľ zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru alebo odcudzenie majetku ubytovateľa, je ubytovateľ oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky hotela vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

o) Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

 

                      7.Iné sankcie a pokuty

a) V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako zákaz fajčenia v priestoroch hotela, spustenie dymovej clony pri akciách, používanie otvoreného ohňa v priestoroch hotela môže byť zo strany hotela príslušnej osobe vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000,00 €.

 

                        8.Ochrana osobných údajov

a) Poskytovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a odberateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona.

Zároveň odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z právnych vzťahov medzi odberateľom a poskytovateľom. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Odberateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv.

 

                    Alternatívne riešenie sporov

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam- subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with- customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm.

Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.