Ubytovací poriadok

 1. Ubytovacie zariadenie Resort Čerešňový sad, Mengusovce  môže ubytovať hosťa, ak sa riadne prihlási.  Za týmto účelom je hosť povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Pracovník recepcie vydá na meno hosťa kľúč od apartmánu alebo izby.
 2. Ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovaným hosťom služby minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 277/2008 Z.z. pre triedu apartmánový dom a penzión.
 3. Apartmánový dom môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 4. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania,  môže mu apartmánový dom ponúknuť aj iný apartmán alebo izbu ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 5. Pri obsadení apartmánu si hosť vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v apartmáne a prečíta si inventárny zoznam apartmánu a prípadné chyby a nedostatky ihneď nahlási na recepcii hotela.
 6. Za škody spôsobené na majetku apartmánového domu hosť zodpovedá podľa platných predpisov a to nasledovne:
 1. Poškodenie –   I. stupeň –  50,00 €
 2. Poškodenie –  II. stupeň – 150,00 €
 3. Poškodenie – III. stupeň – 450,00 €

Poškodenie I., II., a III. stupňa je posudzované podľa reálnych cien inventáru každého apartmánu. Zoznam inventáru a ceny jednotlivývch položiek je k dispozícii na vyžiadanie na recepcii.

V prípade celkového poškodenia inventáru, ktorého oprava nie je možná, alebo presahuje cenu III. stupňa poškodenia, je klientovi účtovaná celková nákupná cena podľa priloženého cenníka inventáru apartmánu.

Ceny opráv sú účtované všetkým hosťom rovnako podľa vyššie uvedeného stupňa poškodenia.

Poškodenie nehnuteľného majetku, napríklad viditeľne poškodená omietka, poškrabaná alebo obliata stena a všetky ďalšie poškodenia podobného typu podliehajú pokute rovnej jednému z troch stupňov poškodenia. O výške škody rozhodne zodpovedná osoba, v tomto prípade prevádzkar na mieste. Následne bude klientovi účtovaná príslušná čiastka, vystavená faktúra a doklad o uhradení pokuty.

 1. Ubytovacie zariadenie je oprávené pri nástupe na pobyt vyžiadať od hosťa vratnú kauciu vo výške 50,- EUR, ktorá bude použitá v prípade poškodenia na úhradu/čiastočnú úhradu spôsobených škôd, alebo výrazného znečistenia apartmánu, alebo izby.
 2. V apartmáne alebo na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom pracovníka recepcie v čase od 8.00 do 22.00 hodín.
 3. V apartmánoch a celom penzióne je vyslovene zakázané fajčiť. Fajčiť sa môže len v priestoroch pred apartmánom. Porušenie  sa trestá sankciou vo výške 50 €.
 4. Hosť používa apartmán alebo izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási sa hosť z pobytu do 10.00 hod. v posledný deň a v tomto čase aj apartmán uvoľní. Ak hosť tak neurobí do 12.00 hod., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 5. Hosťa možno ubytovať po 14.00 hod., vo výnimočných prípadoch i skôr. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 06.00 hod., uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 6. V apartmáne, izbe, ani v spoločenských priestorch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť premiestňovať inventár, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, telefónnych prístrojov, internetových  a televíznych prijímačov, sušičov vlasov alebo inej inštalácie.
 7. Hosť súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas celej doby trvania jeho prenájmu má právo vstúpiť za účelom plnenia svojich služobných povinností chyžná, údržbár, manažér, prevádzkar, príp. majiteľ ubytovacieho zariadenia.
 8. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady, tak ako aj za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia.
 9. V ubytovacom zaridení a zvlášť v apartmáne nie je hosťovi dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče.  Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).
 10. Pri odchode z apartmánu al. izby je hosť povinný na apartmáne riadne uzatvoriť okná, dvere, vodovodné uzávery, zhasnúť, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepciu.
 11. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých v apartmáne, izbe  ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 12. Sťažnosti hostí, alebo návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ, alebo ich môže hosť napísať do knihy prianí a sťažností, ktorá je umiestnená na recepcii zariadenia.
 13. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.
 14. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré nie je strážené strážnou službou.
 15. Areál je zabezpečený kamerovým systémom. Kamery sú umiestnené mimo interiérov ubytovacieho zariadenia.
 16. Ubytovanie  so psom  nie je povolené.
 17. Hosťovi nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.
 18. Hosťom je prísne zakázané pohybovať sa v priestoroch apartmánového domu a v penzióne v lyžiarkach!
 19. V čase od 22.00 hod. do 07.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.
 20. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s potvrdením rezervácie, ktoré hosť obdržal pri rezervovaní si ubytovania.  Účtovanú  sumu je hosť povinný uhradiť spravidla pred ukončením pobytu. Pri pobyte na jednu noc platí hosť pri nástupe na pobyt. Pri dlhodobom pobyte platí hosť jeden krát za týždeň za poskytnuté služby.
 21. Cenník za ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu na recepcii.
 22. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že hosť tieto ustanovenia poruší, má prevádzkar ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého termínu pobytu.

V Mengusovciach, dňa 1.6.2019
Vypracoval:  Ing. Lubomír Šoltis